Stichting de Burcht Wedde is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat al uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Voor ANBI’s geldt dat zij gegevens omtrent hun werk en werkwijze moeten publiceren.

Jaarrekening

Op onze ANBI-pagina vindt u de jaarrekeningen en verdere informatie over de organisatie en de activiteiten.

Privacyverklaring Stichting Burcht Wedde

De Stichting Burcht Wedde hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de AVG. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

De Stichting Burcht Wedde (waaronder valt het Kinderhotel Burcht Wedde) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van de Stichting Burcht Wedde en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting Burcht Wedde gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Stichting Burcht Wedde vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar medewerkers, vrijwilligers, leden, donateurs, bezoekers/gasten en overige relaties – ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

Verantwoordelijke

De Stichting Burcht Wedde is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.
Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:
Stichting Burcht Wedde
Hoofdweg 7
9698 AA Wedde
email: info@burchtwedde.nl
telefoon: 0597-563070

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Burcht Wedde jouw persoonsgegevens?

Het doel van Stichting Burcht Wedde is om middels een Kinderhotel aan kinderen die “aan de andere kant van het geluk zijn geboren” een volledig verzorgede vakantie te bieden onder professionele begeleiding in een vertrouwde en veilige omgeving. Voor deze kinderen is er het Kinderhotel in de Burcht Wedde. Waar zorgeloos genieten en ontspannen op de eerste plaats staat.
Stichting Burcht Wedde realiseert dit doel door de ondersteuning van sponsors en donateurs voor de financiering van de activiteiten en met een grote inzet van vrijwilligers en enkele vaste medewerkers.

Stichting Burcht Wedde verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
• het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
• het voeren van de bezoekers/gasten-, vrijwilligers- en donateursadministratie;
• het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
• het realiseren van een goede koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger in het kader van de activiteiten;
• het bevragen van bezoekers/gasten, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek;
• het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
• het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
• onze bedrijfsvoering; – het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Stichting Burcht Wedde verwerkt persoonsgegevens via onder andere het kantoor en de administratie en de website van Burcht Wedde. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting Burcht Wedde en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de afgesproken activiteit. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting Burcht Wedde jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.
Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen jouw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.

Welke persoonsgegevens kan de Stichting Burcht Wedde verzamelen?

Stichting Burcht Wedde verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:
• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
• bankrekeningnummer (IBAN);
• telefoonnummer;
• leeftijd of geboortedatum;
• geslacht;
• e-mailadres;
• verblijfsgegevens: andere noodzakelijke gegevens voor je verblijf en de uitvoering van de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld;
• overige gegevens; (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer je bij ons verblijft en bijvoorbeeld gegevens over dieet of allergieën i.v.m. maaltijden aan ons verstrekt).
• Stichting Burcht Wedde kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van de activiteiten noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt expliciet toestemming gegeven.
Stichting Burcht Wedde verzamelt persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG.
Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
Stichting Burcht Wedde biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de Burcht Wedde en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. De verzendlijst van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Stichting Burcht Wedde voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting Burcht Wedde gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt Stichting Burcht Wedde passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting Burcht Wedde deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting Burcht Wedde kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting Burcht Wedde maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Om jouw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting Burcht Wedde passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (poging tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
Stichting Burcht Wedde neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Burcht Wedde kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
Stichting Burcht Wedde verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Datalekken

Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij jou als betrokkene.

Bewaartermijnen

Stichting Burcht Wedde bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Jouw rechten als betrokkene zijn:
• recht van informatie;
• recht op inzage;
• recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
• recht op dataportabiliteit;
• recht op vergetelheid;
• recht op beperking van de verwerking.

Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kun je een verzoek richten aan de Stichting Burcht Wedde. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren.

Stuur je verzoek naar:
Stichting Burcht Wedde
Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG):
Hoofdweg 7
9698 AA Wedde
email: info@burchtwedde.nl
telefoon: 0597-563070

Je kunt ook, als je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van je persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij kunnen gebruik maken van cookies op onze website om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Noodzakelijk/functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Privacy beleid van derden

Op de website van Stichting Burcht Wedde kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de Stichting Burcht Wedde behorende websites. Stichting Burcht Wedde kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom je altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor bovengenoemd telefoonnummer of (e-mail) adres gebruiken
Stichting Burcht Wedde behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.

Privacyverklaring versie maart 2019.

Download link:
Privacyverklaring Stichting Burcht Wedde

ORGANISATIE

Stichting de Burcht Wedde is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de Burcht en het omliggende burchtterrein. De stichting heeft een eeuwigdurend huurcontract bij de gemeente Bellingwedde voor 1 euro per jaar. Als ondersteuning draagt de gemeente Bellingwedde jaarlijks 10.000 euro bij aan het onderhoud van het buitenterrein. Stichting de Burcht Wedde draagt haar verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van zowel het gebouw als het Kinderhotel en het buitenterrein in overeenstemming met de doelstellingen, zoals die zijn opgenomen in de statuten.

De stichting verwerft haar inkomsten uit:

  • Verhuur van het Burchtterrein ten behoeve van evenementen.
  • Onkostenvergoedingen voor het verblijf in het kinderhotel.
  • Verhuur van de kamers als erfgoedlogies.
  • Giften van organisaties en bedrijven.
  • Subsidies en overige bijdragen.

Kinderhotel

Het Kinderhotel wordt door Stichting de Burcht Wedde beheerd en geëxploiteerd zonder winstoogmerk. Voor de exploitatie van het Kinderhotel wendt de stichting de revenuen van gebouw en terrein aan en werft structureel fondsen. Bovendien komen alle inkomsten van de Stichting volledig ten dienste van het Kinderhotel. De eerste initiatiefnemer en hoofdfinancier van het Kinderhotel, de familie Ferrari, stelt zich garant voor de mogelijke exploitatietekorten. Hiertoe wordt een apart fonds gecreëerd, mede om ouders en kinderen met onvoldoende middelen toch in de gelegenheid te stellen in de Burcht te verblijven.

Organisatie

Bestuur
Frank Ferrari, Voorzitter
Beroep: Ondernemer
Woonplaats: Assen

Leo Gussenhoven, Secretaris (plus aandachtsgebieden personeel & vrijwilligers)
Beroep: Gepensioneerd
Woonplaats: Assen

Rick van Dellen, Penningmeester
Beroep: Administrateur
Specialiteit: Financiën en Administratie
Woonplaats: Doetinchem

Vertrouwenspersoon
Mr. Liesbeth Harderwijk
Beroep: Advocaat – Trip Advocaten & Notarissen te Groningen
(vFAS-scheidingsmediator/MfN-registermediator)
Woonplaats: Assen